Programy

Zmiany w prawie – sprawdź, co zmieni się w tym roku

Warszawa, 15 stycznia 2018 r. Informacja prasowa Zmiany w prawie – sprawdź, co zmieni się w tym roku – ustawy istotne z punktu widzenia obywateli

Warszawa, 15 stycznia 2018 r.
Informacja prasowa

Zmiany w prawie – sprawdź, co zmieni się w tym roku
– ustawy istotne z punktu widzenia obywateli

Prawodawca chcąc jak najlepiej przygotować się do obowiązywania RODO przygotował projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych”. Najważniejsze zmiany w ustawach istotnych punktu widzenia obywateli przedstawia ekspert ODO 24.
Prawo telekomunikacyjne
Jedną z najistotniejszych zmian jest uregulowanie zasad dotyczących profilowania. W celu dokonania oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego, dostawca usług będzie mógł przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Uchylone natomiast zostają przepisy art. 174a – 174d. Zaproponowana przez ustawodawcę zmiana zdaje się być całkowicie logiczna w tym zakresie, gdyż samo RODO nakłada już obowiązek poinformowania organu nadzorczego o własnych naruszeniach – wskazuje Adam Lipiński, ODO 24.
Prawo autorskie i prawa konkretne
W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych całkowicie zmieniony zostanie art. 352 ust. 1. Zmiany dotyczyć mają pisemnego oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie. Dodatkowo ma zostać dodany całkowicie nowy rozdział 13(1) zatytułowany „Ochrona danych osobowych”. Ma on wskazywać dokładny katalog danych jakie w ustawowo wskazanych zadaniach będzie mógł przetwarzać Minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- mówi Adam Lipiński, ODO 24.
Prawo energetyczne
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne zakłada, że dane na licznikach zainstalowanych u odbiorców końcowych powinny być chronione na zasadach ogólnych, co za tym idzie informacje na tych urządzeniach będą musiały być odpowiednio zabezpieczone, co będzie się wiązało z dodatkowymi wydatkami dla przedsiębiorców z danej branży.
Prawo o ruchu drogowym
Prawodawca proponuję zmiany dotyczące katalogu danych jakie maja być przetwarzane w centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. Ponadto administrator danych i informacji zgromadzonych w tych ewidencjach jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO – dodaje ekspert ODO 24.
Prawo o bibliotekach
Ustawodawca zaproponował jakie dane osobowe należy przetwarzać w zakresie odwoływania i powoływania Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Enumeratywnie zostały też wymienione informacje przetwarzane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz biblioteki.
Prawo bankowe
W przypadku pracowników mających dostęp do danych dotyczących banku lub klientów i osób ubiegających się o zatrudnienie, bank może wymagać przedłożenia informacji dotyczących karalności. Dodatkowo może żądać od pracowników informacji biometrycznych takich jak odciski palców, próbki głosu obraz rogówki i sieci żył palców jeśli potrzebne jest to do kontroli dostępu.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o własności lokali
Dodano zapis regulujący kto ma zostać administratorem informacji w zakresie danych osobowych członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, ma nim zostać spółdzielnia mieszkaniowa.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
W art. 23 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe i marszałkowie województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7”.
Ustawa oprawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
Poza zamianami oczywistymi, jak np. powołanie się na przepisy RODO a nie na ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku powierzenia danych podmiotowi przetwarzającemu przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Dodano zapis umożliwiający Rzecznikowi Praw Pacjentów na przetwarzanie informacji, w tym tzw. „danych wrażliwych” do realizacji swoich ustawowych zadań.

ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy