Raport Acronis: Ponad po?owa firm z sektora ochrony zdrowia obawia si? awarii systemów ochrony danych w przypadku katastrofy

Wnioski z badania Acronis Disaster Recovery Index 2012  pokazuj?, ?e obni?anie kosztów i zbyt ma?a liczba pracowników IT s? zagro?eniem dla ochrony danych w bran?y ochrony zdrowia, w której problemami s? nie tylko ma?e nak?ady na rozwi?zania do backupu i DR, ale tak?e kompleksowo?? i zcentralizowanie tych procesów. 

Badanie Acronis Global Disaster Recovery Index 2012 wykaza?o, ?e pomimo problemów ekonomicznych, politycznych i zwi?zanych ze ?rodowiskiem naturalnym, widocznych w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy, ponad po?owa (55%) wszystkich firm z sektora ochrony zdrowia nadal nie jest przekonana, ?e b?dzie w stanie odzyska? dane po powa?nej awarii. Jedna trzecia uznaje, ?e nie mog?aby przywróci? poprawnego funkcjonowania szybko, a dodatkowe 42% uwa?a, ?e taka awaria by?aby zwi?zana z zauwa?alnie d?ugim przestojem. Powa?na awaria oznacza?aby zagro?enie dla ?ycia pacjentów, z czego wszyscy zdaj? sobie spraw?.

Ankieta wykaza?a, ?e trudna sytuacja gospodarcza stawia dzia?y IT pod coraz wi?ksz? presj?. 22% firm z bran?y ochrony zdrowia uwa?a brak zasobów IT za jedno z najwi?kszych wyzwa? w tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii (DR). Wyniki pokazuj? równie?, ?e sektor ochrony zdrowia, w porównaniu do sektora publicznego, finansów i innych, przeznacza najmniej pieni?dzy z bud?etów IT na tworzenie kopii zapasowych i DR. Ponad jedna trzecia firm przyzna?a si? do zerowych nak?adów na backup i DR w 2011 roku.

Dostrzegaj?c szanse na obni?enie kosztów, jakie niesie zastosowanie wirtualizacji  zdecydowana wi?kszo?? (84%) firm postanowi?a zastosowa? j? przynajmniej do pewnego stopnia. 29% z nich za przes?ank? do takich dzia?a? wskaza?o zwi?kszenie efektywno?ci. Jedna na cztery firmy ma ju? ponad 50% serwerów w ?rodowisku wirtualnym. Jednak prawie jedna pi?ta (18%) nie tworzy kopii zapasowych swoich serwerów wirtualnych tak cz?sto, jak fizycznych odpowiedników, wystawiaj?c bezpiecze?stwo wa?nych danych na prób?. 65% firm z sektora ochrony zdrowia wykonuje kopi? zapasow? swoich serwerów wirtualnych raz na tydzie? lub nawet rzadziej. Mo?e to cz??ciowo wynika? z faktu, ?e 61% firm z bran?y healthcare i farmaceutycznych przyznaje si? do u?ywania ró?nych rozwi?za? dla dwóch ró?nych form serwerów.

Szans? na zespolenie ró?nych rozwi?za? mog? by? d??enia przedsi?biorstw do obni?enia kosztów obs?ugi IT za pomoc? wprowadzania pracy w chmurze. Oko?o jedna trzecia firm z sektora ochrony zdrowia przewiduje, ?e w ci?gu nast?pnego roku ponad po?owa ich rozwi?za? IT funkcjonowa? b?dzie w modelu cloud.

Podobnie jak w innych bran?ach, firmy oferuj?ce us?ugi ochrony zdrowia borykaj? si? z zarz?dzaniem danymi w ?rodowisku hybrydowym. 36% z nich obecnie u?ywa trzech lub wi?cej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Zdecydowana wi?kszo?? (73%) zgodzi?a si?, ?e kompleksowe rozwi?zanie, które po??czy?yby ochron? fizyczn?, wirtualn? i w chmurze, poprawi?oby ich strategi? tworzenia backupu i odzyskiwania systemów po awarii.

Zarz?dzanie poufnymi informacjami, które maj? charakter wra?liwy dla ?ycia i zdrowia cz?owieka obwarowane jest rygorystycznymi przepisami i normami. Dane takie jak akta pacjentów musz? by? przechowywane w sposób bezpieczny przez d?ugi okres czasu. Organizacje w tym sektorze funkcjonuj? pod du?? presj? obni?ania kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów w ochronie danych. Patrz?c na wyniki badania, jasno wida?, ?e nadal próbuj? znale?? sposób jak zrobi? to skutecznie i nie pozwoli? na b??dy w procesach tworzenia kopii zapasowych i DR. Nowe technologie, takie jak chmury i wirtualizacja, mog? pomóc z?agodzi? niektóre z tych problemów, ale tylko gdy procesy ochrony danych b?d? skonsolidowane i zcentralizowane. ” – powiedzia? David Blackman, general manager na region Europy Pó?nocnej, Centralnej i Wschodniej w Acronis.

Badanie Acronis Disaster Recovery Index  zosta?o przeprowadzone przez Ponemon Institute w?ród 18 pa?stw, we wrze?niu i pa?dzierniku 2011 roku. Wzi??o w nim udzia? ponad 6000 praktyków IT z ma?ych i ?rednich firm, zatrudniaj?cych nie wi?cej ni? 1000 pracowników. Szczegó?y dotycz?ce raportu i wyników poszczególnych pa?stwa mo?na znale?? pod poni?szymi linkami:  

•  Pe?en raport

•  Raport w formie infografik

***

O Acronis

Acronis jest wiod?cym dostawc? przyjaznych w u?yciu rozwi?za? do odzyskiwania danych po awarii i ich ochrony dla ?rodowisk fizycznych, wirtualnych oraz typu ‘cloud’. Opatentowana przez firm? technologia tworzenia obrazów dysku pozwala korporacjom, firmom z sektora MSP oraz klientom indywidualnym chroni? swoje cyfrowe zasoby.  Z oprogramowaniem Acronis do odzyskiwania danych po awarii, wdro?e? systemowych i migracji, u?ytkownicy chroni? swoje cyfrowe informacje, utrzymuj? ci?g?o?? biznesu oraz ograniczaj? przestoje systemów komputerowych. Oprogramowanie firmy Acronis jest sprzedawane w ponad 90 krajach i dost?pne nawet w 14 wersjach j?zykowych. Wi?cej informacji na http://www.acronis.pl. Jeste?my na Twitterze.

Acronis® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Acronis Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Authors

Related posts

Top